Harmoniserade standarder

Lagstiftning i form av EG/EU direktiv täcker de risker som skall hantera de slutmål som skall uppnås (de formella ramarna).

Vid sidan av dessa formella direktiv upprättas standarder som gäller inom EU-EES området av de europeiska standardiseringsorganen med hänvisning till dessa direktiv.
Dessa kallas harmoniserade standarder och är långt mer detaljerade säkerhetstekniskt än vad direktiven är.

Grundläggande hälso- och säkerhetskrav i EU-lagstiftningen är obligatoriska, medan det nästan alltid är frivilligt att använda harmoniserade standarder med vissa undantag som exempelvis för byggprodukter.

De standarder som utarbetas på mandat från EU och EFTA kallas harmoniserade standarder

Fri rörlighet för varor och tjänster är en viktig grund för en fungerande gemensam marknad. En effektiv marknad kan skapas när lagstiftningen sätter de övergripande kraven och där standardisering skapar lösningar för en mer detaljerad nivå. Standarder är frivilliga verktyg som ger hjälp att följa lagstiftningen.

 

Principiellt gäller

Rekommendation-Guideline

  • En standard är en rekommendation att göra någonting på ett visst sätt.
  • Standarder är exempel på bra lösningar som underlättar och

Harmoniserad standard

  • Är en standard som tillkommit för att täcka vissa grundläggande krav på hälsa- och säkerhet.
  • Har tillkommit under medverkan av berörda parter på arbetsmarknaden.
  • Utarbetas på europeisk nivå av privaträttsliga institutioner och har icke bindande status.

Tekniskt möjligt och rimligt
Ett utförande enligt de harmoniserade standarderna skall ses som en referensbank till en expertbedömning av vad som är tekniskt möjligt och rimligt.

Mandat
CEN-CENELEC och ETSI är de centrala standardiseringsorganen i samtliga  EU och EFTA-länder och skall verka för att harmonisering och informationsutbyte och ta fram gemensamma tekniska specifikationer.

Standarder skall ses som allmänna råd till direktiven och därmed till de nationella föreskrifterna.

Standarderna skall ge

  • Tillfredsställande säkerhet
  • Vara tekniskt moderna
  • Följa en fastställd systematik

Notera
Bransch- och olika organisationers standarders status
Tekniska specifikationer som inte antagits av europeiska standardiseringsorganisationer kan i status-hänseende inte jämställas med europeiska standarder.

Typ interna företagsstandarder, branschstandarder och liknande icke harmoniserade riktlinjer och liknande.

Struktur
CEN och ISO och CENELEC och IEC har ofta samma struktur på uppbyggnaden av säkerhetsstandarder inte minst på maskin, el och tryckkärlssidan vilket underlättar utformandet av gemensamma standarder.

Exempel på indelningar av standarder
Maskiner (CEN) Delas in i A, B, och C standarder
Tryckkärlsområdet (CEN) Delas in i Produktstandarder,Supportstandarder och Materialstandarder
El (CENELEC) Delas in i Generiska standarder, miljöstandarder och produktstandarder