Maskiner

Bruksanvisningar enligt Bilaga 1 1.7.4 AFS 2008:3

Om det inte finns någon ”Bruksanvisning i original” på det officiella språket eller de officiella språken i det land där maskinen ska användas, ska en översättning till detta eller dessa språk tillhandahållas av tillverkaren eller dennes representant eller av den som för in maskinen i språkområdet i fråga. Dessa översättningar ska vara märkta med texten ”Översättning av bruksanvisning i original”.

Krav på innehållet i bruksanvisningen framgår i direktivets Bilaga 1 avsnitt 1.7.4 (Se 2006/42/EG alternativt AFS 2008:3 Maskiner).

Bilaga VII Teknisk tillverkningsdokumentation

Vad skall ingå i en teknisk fil för CE-märkt maskin framgår i Bilaga 7.

Notera
Har man inte själv gjort CE-märkningen har man normalt inte tillgång till tillverkarens tekniska tillverkningsdokumentation vid en ombyggnation.

Man har alltid ansvar och skyldigheter i samband med framtida ändringar.

SAMMANSATTA MASKINER, MER ÄN EN MASKIN   

Ändringar/gränssnitt på vad en ändring är, vad får man  ändra.

Man kan ändra vad man vill så länge man inte negativt påverkar de grundläggande hälso- och säkerhetskraven och kan bevisa det.

Ansvaret kan dock delvis eller helt övergå till den som ändrar
kan i värsta fallet bli aktuellt med ny CE-märkning.

Riskbedöm, dokumentera och motivera ditt ställningstagande.

Viktigt är att aktuell ”ändrad” maskin/utrustning har den dokumentation och bruksanvisningar som överensstämmer med verkligheten.

  • Kommer Bruksanvisningen/Bruksanvisningarna stämma efteråt
  • Kommer ritningar överensstämma
  • Kommer Eldokumentation överensstämma
  • Kommer säkerheten även fortsättningsvis leva upp till kraven i Bilaga 1

Tillverka tillbehör (kopiera original)

Beror på vad man menar med tillbehör så klart. Produkter som omfattas av produktdirektiv och tillverkas skall ha de certifikat och bruksanvisningar som krävs samt en teknisk tillverkningsdokumentation.

Kopiera original kan ge problem med i materialrätten.
Immaterialrätt är det rättsområde som genom lag och prejudikat reglerar rätten till skydd för olika former av immateriell egendom. De flesta rättssystem erkänner skydd för till exempel patent, varumärken, mönster, upphovsrätten till litterära och konstnärliga verk, heraldiska vapen och namn.

Reparation av maskindel, kan CE påverkas?

Normalt inte eftersom reparation handlar om att återställa till ursprungsskicket dvs handlar inte om en förändring. Laga, byta trasiga delar till motsvarande delar.

Eftermontera byta tillbehör som förbättrar säkerheten

Fall 1 CE-märkt utrustning.
Inga problem om man kan påvisa att säkerheten (Kraven i Bilaga 1 AFS 2008:3 och/eller relevanta krav i C standarder) även fortsättningsvis upprätthålls och att de produkter som omfattas av certifiering genomgått sådan samt att erforderlig dokumentation och märkning bifogats.

Vidare att den som ändrar då tar ansvaret för detta och det är riskbedömt och dokumenterat.

Behöver man göra dessa förbättringar som anges måste man ställa sig  frågan om maskinen verkligen är rätt CE-märkt från början.

Fall 2 maskiner tagna i drift före 1995.
Riskbedömning, säkerställa att Minimikraven i AFS 2006:4 (Bilaga A). uppfylls.
Ny direktivbunden utrustning som sätts in i maskin före 1995 skall vara konstruerad mot dagens konstruktionsregler och ha de certifikat och instruktioner som behövs och i vissa fall vara CE-märkt typ utbytbar utrustning. Se även AFS 2006:5 och AFS 2006:6.


Kan man i samråd med tillverkaren bibehålla CE märkningen vid ändringar, hur skall detta isf gå till

Eftersom tillverkaren har ett produktansvar i minst 10 år för det denne satt på marknaden gällande CE-märkningen, dess konstruktionen och dokumentationen så är det så klart bäst om tillverkaren sanktionerar ändringen och uppdaterar sin tekniska fil och bedömer om ursprunglig CE-märkning kvarstår eller om det måste göras en ny CE-märkning (betydande säkerhetspåverkan).

Inget problem då för användaren. Se till att ha detta dokumenterat t.ex via mail eller liknande med tillverkaren. Men om man själv ändrar utan sådan sanktion får man då själv bedöma  och ta ansvaret för det som påverkas samt upprätta kompletterande riskbedömning, teknisk dokumentation m.m.

 Övrig dok som påverkar CE, språk, innehåll?

AFS 2006:4 om Användning av arbetsutrustning anger i §7
”Vad beträffar märkning, interaktiv programvara och bruksanvisning gäller vid användningen dock alltid de krav på språk som följer av de svenska föreskrifterna”.

Vidare i §12.
De skall få nödvändiga instruktioner och information om användningen, onormala situationer som kan förutses, i tillämpliga fall erfarenheter som man gjort under tidigare användning av arbetsutrustningen samt vilken personlig skyddsutrustning de skall använda. De instruktioner som följer med arbetsutrustningen vid leverans skall vara tillgängliga för de arbetstagare som berörs, och vid behov kompletteras med skriftliga eller muntliga instruktioner.

Information och instruktioner skall vara begripliga för de arbetstagare som berörs.

Måste originaldelar användas vid reparation eller räcker  det att de har samma prestanda

Man kan använda motsvarande delar med samma prestanda om inte de grundläggande hälso- och säkerhetskraven påverkas negativt. Dock kan eventuella garantier påverkas.

Kompetenskrav/certifiering på den som utför CE-märkning byte eller renovering av CE-märkta maskiner, utrustning och lyftbärande konstruktioner.

Finns inga formella krav men kompetenskravet är så klart större om det handlar om hållfasthetsaspekter i lyftande anordningar och övriga hållfasthetsaspekter i maskiner t.ex vid svetsning, av ROPS-FOPS, gällande elfaran, tryckkärl, EX, styrsystem, bälten etc.

Alla som är inblandade i detta skall så klart ha kunskap om vad som gäller och var gränsen för reparation och funktionsförändring går.

Kreativa personer som vill väl, ändrar ngt som går fel

  • Arbetsgivaren måste se till att det finns rutiner inom verksamheten som styr upp vad som gäller i samband med funktionsförändringar, om- och tillbyggnader i befintlig utrustning samt hur man skall gå tillväga i samband med detta.
  • Man måste kunna skilja på reparation och funktionsförändring.
  • Personalen måste vara utbildat i detta.
  • I de fall man tar in hjälp utifrån måste de känna till detta även.
  • Ändringar skall bedömas och dokumenteras