ATEX Explosionsfarlig miljö

ATEX direktiven är i själva verket två olika EU direktiv som finns införda i Sverige i form av föreskrifter och behandlar utrustningar och arbetsmiljöområden där det finns risk för explosionsfarliga blandningar av gas eller damm/luftblandningar.

Produktdirektiv (CE-märkning) och Minimidirektiv(användardirektiv) för ATEX är en förkortning av det franska namnet på ett av direktiven, Appareils destiné sàêtre utilisésen ATmosphères EXplosibles.

Produktdirektivet gäller för alla utrustningar och skyddssystem avsedda för användning i explosionsfarlig miljö orsakade av gas eller av damm/luftblandningar.

Användardirektivet med minimikraven gäller där någon i arbetet kan utsättas för fara orsakad av explosionsfarlig miljö i byggnader, lokaler, utrustningar eller andra tekniska anordningar och på arbetsplatser i övrigt där explosionsfarlig miljö kan förekomma. Där är man som arbetsgivare bl.a. skyldig att:

  • Utföra en riskbedömning
  • Upprätta en klassningsplan
  • Upprätta ett explosionsskyddsdokument
  • Ta fram säkerhetsinstruktioner (arbetstillstånd)
  • Skapa rutiner för säker avställning och driftklarhetsverifiering
  • Skylta området med en ATEX-skylt.

Med ”explosiv atmosfär” menas en blandning av luft och brandfarlig gas, ånga eller dimma som kan antändas. Områden där explosiv atmosfär förväntas eller skulle kunna uppstå kallas för klassade områden.

Om en klassningsplan fastställt zoner där explosiv blandning av gas eller damm/ luftblandningar kan uppstå föreligger krav på att eliminera tändkällor varför speciella krav föreligger för den utrustning som placeras inom dessa områden.

Om det i maskiner hanteras eller förvaras brandfarliga gaser, vätskor eller explosionsfarligt damm så kan dessa krav bli aktuella varför särskild utredning måste göras i samband med förändringar eller om dessa områden ej tidigare varit föremål för bedömningar med avseende på explosionsrisker.

Med explosionsfarlig miljö avses ett område där explosiv atmosfär kan förekomma samt intilliggande områden i vilka arbetstagare kan utsättas för fara orsakad av den explosiva atmosfären. Explosiv atmosfär är en blandning, av gas/gaser (även luft) med annan gas, ånga, aerosol eller damm, i vilken en hastig exoterm kemisk reaktion med eller utan påtaglig tryckvåg efter antändning sprider sig till hela eller större delar av den oförbrända blandningen.

Exempel på vad som kan anses vara ”beaktansvärd risk” med krav på klassning gällande brandfarlig vara

  • Hantering av klass 1 och 2a-vätskor (det vill säga med flampunkt upp till 30°C) eller uppvärmd vätska.
  • Emissioner/utsläpp/läckage som leder till att brännbarhetsområdet (undre och övre brännbarhetsgränserna) uppnås. Vanligen väljs 25% av undre brännbarhetsgränsen som säkerhetsmarginal.
  • En volym explosiv atmosfär med en diameter större än 0,3 m (eller 10 liter).

Ansvaret för att dokumentationen tas fram ligger på den som ansvarar för hanteringen, det vill säga verksamhetsutövaren.

Brännbart damm
Dammexplosioner kan inträffa medmerparten av  brännbart damm om koncentrationen av damm är tillräckligt hög och om det finns en relevant antändningskälla.