CE märkning

 • För att underlätta frihandel med produkter inom EU
 • Harmoniseringen av lagar rörande säkerhet, hälsa och miljö inom EU.
 • Kraven om CE-märkning anges i främst produktdirektiv och i vissa fall om man snabbt vill införa kraven utan övergångstid genom förordningar.
 • Alla EU:s 27 medlemsstater har åtagit sig att införliva dessa bestämmelser i nationell lagstiftning. Sker i Sverige främst genom föreskrifter eller förordningar som speglar direktiven eller förordningen.

Detta leder då till en harmonisering av all lagstiftning på området inom EU-EES.

 • Bokstäverna CE är en förkortning för Conformité Européenne vilket betyder i överensstämmelse med EG/EU-direktiven.

Viktigt att notera att olika tullområden har sina tillverkarregler för produkter.

CE-märkningsområden

Allmänna krav för en godkänd CE märkning

CE-märkning innebär i allmänhet följande förpliktelser:

 • Riskbedöma sin produkt mot de direktiv (föreskrifter) produkten berörs av.
  Vilka risker är förenade med produkten? Hur stora är riskerna för människor, djur, saker eller miljö? Vilka lösningar kan tillverkaren tillämpa för att minimera riskerna i enlighet med gällande lagstiftningen?
 • Att leverera en bruksanvisning på användarens språk, som skall tydliggöra det avsedda ändamålet för produktens användning och täcka alla faser från installation, användning, underhåll skrotning. (Respektive direktiv anger vad som skall ingå)
  Bruksanvisningen innehåller dessutom förbud och varningar samt anvisningarna för
 • Att upprätta en EU-försäkran om överensstämmelse.
  Tillverkaren (eller EES-importören) försäkrar att produkten uppfyller de specificerade direktiven eller förordningarna och åberopade standarder.
 • Att upprätta en teknisk tillverkningsdokumentation för produkten.
  Denna ska alltid innehålla ovannämnda dokumentation samt, såväl konstruktionsunderlag, beräkningar, information, ritningar, och testrapporter i aktuella fall och förvara denna i minst 10 år (bevisa att de väsentliga kraven mötts enligt Bilaga 1).
 • Märka sin produkt med de uppgifter som krävs inklusive CE-symbolen.

En huvudregel inom EU är att en produkt som lagligen säljs inom ett EU-land, fritt ska kunna marknadsföras i de övriga länderna. För de flesta produkter räcker det med en EG/EU försäkran om överensstämmelse att produkten uppfyller kraven medan det i andra fall är nödvändigt att få en bedömning av en tredje part (provnings- eller certifieringsorgan) för ett utlåtande enligt aktuell modul i det modulära systemet.
Modul A innebär egenförsäkran genom självcertifiering.