Arbetsmiljö

Arbetsmiljö, ansvar, delegeringar

Arbetsmiljö är allt som påverkar människor på jobbet. Människan påverkas av både fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljöfaktorer. Det handlar om allt från ventilation och klimat, buller, vibrationer, damm, strålning,  kemikalier, maskiner och processer till ledning och styrning, organisation, arbetsinnehåll, stress och möjlighet till återhämtning och rehabilitering.

Även de sociala behoven ingår som en del i arbetsmiljön.

Huvuduppgiften för arbetsmiljöarbetet är att det skall finnas säkra arbetsplatser och arbetsutrustning där ingen blir skadad på jobbet i form av arbetsrelaterade olyckor eller sjukdomar.

Alla aktörer är viktiga i arbetsmiljöarbetet från chefer, skyddsombud till de anställda.

För att kunna bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete är det viktigt att ha bra kunskaper inom området för de aktuella frågorna samt ha ett gott samarbete.

Helhetssynen inom de olika områdena är viktigt

Skriftlig och tydlig uppgiftsfördelning

I AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete finns bestämmelser om uppgiftsfördelning inom arbetsmiljöområdet:

 • Uppgiftsfördelningen ska i större organisationer (mer än 10 anställda) vara skriftlig.
 • Uppgifterna bör anges så detaljerat och konkret som möjligt för att innehållet i uppgiftsfördelningen ska vara tydlig. Det måste stå klart, både för den som fått uppgifter och för övriga berörda, vem som ska göra vad.

Det räcker dock vanligen inte med att lämna över ett dokument med nedskrivna uppgifter. Arbetsgivaren behöver oftast förklara vad fördelningen innebär. Det måste också klart framgå vilka uppgifter som ligger kvar på högre nivå.

De personer som får arbetsuppgifter inom arbetsmiljö-miljöområdet måste vara kompetenta och ha tillräckliga befogenheter, resurser och kunskaper för att utföra arbetsuppgiften/arbetsuppgifterna.

Genomförande

Hur börjar uppgiftsfördelningen

Styrelsen företräder bolaget och tecknar dess firma. Styrelsen skall i skriftliga instruktioner ange arbetsfördelningen mellan å ena sidan styrelsen och å andra sidan den verkställande direktören och de andra organ som styrelsen inrättar.

Den verkställande direktören får alltid företräda bolaget och teckna dess firma inom ramen för den löpande förvaltningen. Styrelsen får också bemyndiga en styrelseledamot, den verkställande direktören eller någon annan att företräda bolaget och teckna dess firma (särskild firmatecknare).

Uppgiftsfördelning i bolag som tillsammans bildar en koncern skall göras i varje bolag för sig, även om bolagen har samma ägare. Koncernen är nämligen ingen juridisk person.

Vilka uppgifter ska/kan fördelas

Verkställande direktören ska i större företag alltid i sin tur fördela arbetsmiljöuppgifter vidare i organisationen.

Behov av uppgiftsfördelning

För att arbetsgivaren skall ha rätt att fördela uppgifter skall det till att börja med finnas ett behov av uppgiftsfördelning.

Behov av uppgiftsfördelning kan till exempel bero på verksamhetens omfattning eller geografiska spridning. Ju mer detaljbetonad en uppgift är desto längre ut i linjeorganisationen bör ansvaret för dess utförande ligga.

Förutom rena linjedelegationer finns även behov av så kallade expertdelegationer som inte behöver följa linjeorganisationen utan kan delegeras/fördelas i särskild ordning.

Till vem kan uppgifter fördelas

Det är bara personer som tillhör arbetsgivarens egen verksamhet som kan omfattas av uppgiftsfördelningen.

Uppgifter kan både fördelas på namngivna personer och på särskilda befattningar. Att ha fått en uppgift kan antingen innebära att se till att någon utför uppgiften och att bedöma resultatet eller att vara skyldig att utföra uppgiften själv. Vad uppgiften innebär avgörs av formuleringen i det konkreta fallet. Tydligheten om vad som ingår i verkställigheten är därför mycket viktig.

Expertdelegeringar enligt lagkrav

Beträffande ”expertdelegeringar” är dessa inte ovillkorligen en linjefråga och behöver därför inte gå linjevägen. Exempel på sådana uppgifter är uppfyllande av ellagen, miljölagstiftning och brandsäkerhet. Däremot måste dessa delegationer kunna följas från ledningen till den enskilde befattningshavaren. Följande områden kan kräva att specialistfunktioner behöver utses beroende på hur verksamheten ser ut och vad som hanteras. För varje område ges vägledning om vilka krav som gäller och när det finns behov av expertdelegering.

 • Elsäkerhetsansvar (numer enligt ett egenkontrollprogram)
 • Signera EU-försäkran om överensstämmelse vid egencertifiering
 • Särskilt utsedd person för upprättande av tillsynsprogram för tryckbärande anordningar.
 • Strålskyddsansvar
 • Laseransvarig (3B och 4)
 • Föreståndare för brandfarlig vara
 • Gasföreståndare
 • Föreståndare för explosivämnen
 • Tillståndsfrågor – yttre miljö
 • Kemikaliekontroll
 • Samordningsansvar fast driftställe
 • Byggarbetsmiljösamordnare
 • Storskalig kemikaliehantering – Seveso
 • Transport av farlig gods
 • Energi- och klimat